گیله مرد میگفت : نمی توان بر صراطِ دوست بود ولی بی صلات بود ...

جملات زیبا گیله مرد

و از تمام گلدسته های شهر ، منادی هر روز سه بار ندا میدهد ...

و چه کسی میتواند بهانه بیاورد که نشنیدم ؟